Internetový obchod www.farmaceutici.sk, vedený spoločnosťou IGLOBAL GROUP SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom na Hviezdoslavovom námestí 14, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 811 01, Bratislava; zapísanou v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vo vložke číslo 132400/B (ďalej ako ,,správca‘‘), jasne a otvorene prehlasuje, že spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (

ďalej ako „GDPR“).

Kto spracováva Vaše osobné údaje v súvislosti s Internetovým obchodom?

Správcom Internetového obchodu www.farmaceutici.sk je spoločnosť IGLOBAL GROUP SLOVAKIA s.r.o., ktorá vo svojom mene prevádzkuje Internetový obchod a spracúva osobné údaje zákazníkov Internetového obchodu.

Ako nás môžete kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok?

Všetky osobné údaje o zákazníkoch nášho Internetového obchodu sú spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu a iba po nevyhnutnú dobu. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom tohto rozsahu a obdobia nás môžete kontaktovať e-mailom na e-mailovej adrese eshop@farmaceutici.sk.

S akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

 • Neregistrovaní užívatelia – ako neregistrovaný užívateľ sa rozumie každý Spotrebiteľ, ktorý si zakúpi Tovar bez zriadenia registrovaného konta. Osobné údaje sú využité nasledovne:
  1. za účelom vypracovania záväznej objednávky pre neregistrovaného užívateľa a za účelom plnenia kúpnej zmluvy;
  2. za účelom plnenia kúpnej zmluvy a to vrátane poskytnutia osobných údajov nevyhnutných pre plnenie úkonov dopravnej spoločnosti;
  3. za účelom zasielania informačných e-mailov s ponukou podobných alebo nových tovarov, o ktoré by mohol mať užívateľ záujem a to v prípade, ak zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk (zaškrtnutím príslušného políčka pri dokončovaní objednávky);
  4. za účelom vykonávania nevyhnutných účtovných úkonov.
 • Registrovaní užívatelia –osobné údaje užívateľov spracúvame za účelom registrácie a vedenia elektronického konta v Internetovom obchode. Ďalej sú údaje využité nasledovne:
  1. za účelom vypracovania záväznej objednávky pre registrovaného užívateľa a za účelom plnenia kúpnej zmluvy;
  2. za účelom plnenia kúpnej zmluvy a to vrátane poskytnutia osobných údajov nevyhnutných pre plnenie úkonov dopravnej spoločnosti;
  3. za účelom zasielania informačných e-mailov s ponukou podobných alebo nových tovarov, o ktoré by mohol mať užívateľ záujem a to v prípade, ak zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk (zaškrtnutím príslušného políčka pri dokončovaní objednávky);
  4. za účelom vykonávania nevyhnutných účtovných úkonov.
  5. za účelom spracovávania osobných údajov na úkony spojené s prideľovaním rôznych výhod a benefitov pre registrovaných užívateľov.

Aké sú Vaše práva?

Podľa čl. 21 GDPR1 má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Za námietku bude považované aj Vaše odhlásenie sa z odberu reklamných ponúk, ktoré Vám bude umožnené v každej doručenej ponuke na Vami poskytnutý e-mail.

Ako dotknutá osoba máte právo na:

 1. základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania);
 2. na opravu alebo doplnenie nesprávnych, prípadne neúplných údajov;
 3. obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne);
 4. získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
 5. namietať podľa č. 21 GDPR;
 6. na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť na e-mailovej adrese eshop@farmaceutici.sk.

 

1podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES