Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej ako „internetový obchod“) umiestne­ného na doméne www.farmaceutici.sk (ďalejako „internetová doména“) je:

IGLOBAL GROUP SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo:

Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01

Mobil:

+421 901 900470

E-mail:

eshop@farmaceutici.sk

IČO:

52 015 025

DIČ:

2120868706

IČ DPH:

SK2120868706

Zápis:

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sr, vložka číslo: 132400/B

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:

Tarek Dhrif, Marína Gunišova, konatelia

IBAN:

SK78 1100 0000 0029 4908 3892

Poskytovanie informácií:

09:00-16:00

(ďalej ako ,,spoločnosť“)

Článok I.

Základné pojmy

Predávajúci – spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom Internetového obchodu predáva tovar alebo služby. Predávajúcim tovarov a služieb Internetového obchodu je IGLOBAL GROUP SLOVAKIA s.r.o..

Spotrebiteľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom Internetového obchodu a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov. V prípade, že je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená nakupovať iba položky, ktoré neobsahujú alkohol.

Tovar – tovar alebo služba ponúkaná prostredníctvom Internetového obchodu.

Objednávka – úkon spotrebiteľa v súvislosti s Internetovým obchodom, ktorý vyjadruje vôľu spotrebiteľa nakúpiť tovar v Internetovom obchode vo forme odoslaného objednávkového formulára vyplneným Spotrebiteľom a odoslaný Predávajúcemu spôsobom uvedeným v týchto VOP.

Cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, rôzne poplatky, vrátane ceny dopravy.

Cena dopravy (dopravné) – cena za dopravu tovaru k Spotrebiteľovi a prípadnámanipulácia s tova­rom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá.

VOP – tieto všeobecné obchodné podmienky.

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 1. proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom Internetového obchodu;
 2. podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom Internetového obchoduPredávajúceho;
 3. práva a povinnosti zmluvných strán, Predávajúceho a Spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom Internetového obchoduPredávajúceho.

Článok III.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva tovar u Predávajúceho prostredníctvom Internetového obchodu prevádzkovaného na internetovej doménewww.farmaceutici.sk.
 2. Objednávka sa stáva pre Spotrebiteľa záväznou jej vyplnením a odoslaním v súlade s Článkom III. týchto VOP.
 3. Názov tovaru, jeho aplikačná forma, popis a použitie tovaru a cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v Internetovom obchode.
 4. Nákup tovaru v Internetovom obchode je možný registrovaným Spotrebiteľom alebo Spotrebiteľom bez registrácie. Registráciou spotrebiteľ uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie spotrebiteľa, pre úkony nevyhnutné pre účtovníctvo a na úkony potrebné pre dopravnú spoločnosť a na marketingové účely ak disponuje súhlasom spotrebiteľa ako dotknutej osoby v zmysle osobitného právneho predpisu.
 5. Registráciou získa Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu (ďalej len „konto spotrebiteľa“). Konto Spotrebiteľa umožňuje podľa technických dispozícií Internetového obchodu predávajúceho sledovanie histórie objednávok a realizovaných nákupov, alebo získanie odmeny za uskutočnené nákupy, ak sú tieto výhody Predávajúcim poskytnuté.
 6. Po stlačení tlačidla „Do košíka“ alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka Spotrebiteľa. Nákupný košík Spotrebiteľa je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a zmeny v položkách objednávky.
 7. Počas nákupného procesu si Spotrebiteľ zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvo­leného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená Spotrebiteľom je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom Spotrebiteľ je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.
 8. Objednávku spotrebiteľ ukončí stlačením tlačidla „Dokončiť objednávku“. Pred odoslaním má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na tieto VOP.
 9. Odoslaním objednávky Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
  1. vlastnostiach tovaru;
  2. celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.
 10. Po odoslaní objednávky sa zaregistruje v systéme Internetového obchodu a súčasne Predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa:
  1. potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
  2. odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom;
  3. odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.
 11. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 10 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

Článok IV.

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov v objednávke aj v Internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH.

 1. Platba Ceny sa uskutočňuje v mene EUR.
 2. Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v Internetovom obchode, individuálne zľavy pre spotrebiteľa alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
 3. K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si Spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy sprostred­ko­va­teľom doručenia (ďalej aj „dopravca“ alebo „kuriér“) a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú pre­dá­vajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu predávajúceho je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.
 4. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.
 5. Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:
  1. Prevodom na bankový účet Predávajúceho
  2. Dobierkou
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
 7. Za úhradu ceny si Predávajúci neúčtuje poplatok s výnimkou úhrady, ku ktorej sa viaže dodatočná služba (napr. dobierka). Predávajúci dalSpotrebiteľovi na vedomie, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).
 8. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru spotrebiteľovi:
  1. sprostredkovateľom doručenia – kuriér;
  2. sprostredkovateľom doručenia – Slovenská pošta
 2. Tovar je Spotrebiteľovi dodávaný na území Slovenskej republiky a členských štátov EÚ.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar Spotrebiteľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku Predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 2 do 3 dní od objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže Predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objek­tív­nych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ dodatočne informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) a/alebo SMS správy.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
  1. neštandardného či špekulatívneho charakteru;
  2. z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predá­va­jú­ceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci;
  3. v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene.

  Ak Predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa Predávajúci a Spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný Spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

 5. Ak spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je informatívne uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ infor­mo­vaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité alebo čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru až v čase jeho dostupnosti.
 6. Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, Predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splno­moc­nená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť Predávajúcemu alebo Sprostred­kovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia.
 7. Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní sprostredkovateľom doručenia. V prípade, ak Spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť Sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poško­denia tovaru, je Spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené spotre­bi­teľom.
 8. Spotrebiteľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.
 9. Predávajúci odovzdá Spotrebiteľovi pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom dodací list. Daňový dok­lad (faktúru) zasiela Predávajúci Spotrebiteľovi v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická faktúra“) na e-mailovú adresu Spotrebiteľa. Elektronickou faktúrou sa na tento účel rozumie elektronický dokument vo formáte PDF, ktorý je, nie však nevyhnutne, podpísaný elektronickým podpisom predávajúceho podľa osobitného predpisu, pričom elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry – daňového dokladu v papierovej forme.

Článok VI.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie lieku a zdravotníckej pomôcky

 1. Spotrebiteľ je oprávnený vrátiť Predávajúcemu liek alebo zdravotnícku pomôcku len za podmienok upravených v tomto Článku VI. týchto VOP. Spolu s vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu povolenia doručiť aj vlastnoručne podpísané písomné oznámenie (napríklad vo forme poskytnutého formulára), v ktorom je povinný uviesť, z akého dôvodu liek alebo zdravotnícku pomôcku vracia.
 2. Vrátením lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa má zato, že Objednávateľ od Kúpnej zmluvy odstúpil. V prípade, že na základe jednej Objednávky SpotrebiteľaPredávajúci dodal Spotrebiteľovi viac liekov alebo viac zdravotníckych pomôcok, potom platí, že Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy odstúpil len v tej časti, ktorá sa týka lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ktoré SpotrebiteľPredávajúcemu povolenia vracia. Uvedené platí obdobne aj v prípade, že na základe jednej Objednávky SpotrebiteľaPredávajúci dodal Spotrebiteľovi okrem lieku alebo zdravotníckej pomôcky aj doplnkový sortiment. Čiastočné odstúpenie od Kúpnej zmluvy je upravené z dôvodu, že jednou Objednávkou si môže Spotrebiteľ objednať aj viac liekov, resp. zdravotníckych pomôcok, ako aj z dôvodu rozdielnej právnej úpravy podmienok pre vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu.

 1. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
  1. poškodenú zdravotnícku pomôcku;
  2. počet balení, ktorý sa nezhoduje s počtom objednaných;
  3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie;
  4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení ozhode;
  5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je vštátnom jazyku.
 2. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Spotrebiteľom z dôvodov uvedených v bode 4 tohto článku VI., vybaví Predávajúci výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a tiežSúvisiace náklady, pokiaľ ich Spotrebiteľ pri Objednávke zaplatil), ktorú Spotrebiteľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Predávajúcemu, vrátane nákladov spojených s úkonmi dopravnej spoločnosti. Predávajúci vracia sumu, ktorú Spotrebiteľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na bankový účet Spotrebiteľa.
 3. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky, musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodený obal), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou pre používateľa lieku, a kópiou Objednávky. Predávajúci je povinný prevziať Tovar a vrátiť Spotrebiteľovi najneskôr v lehote 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kúpnu cenu, resp. jej časť (a tiež Súvisiace náklady, pokiaľ ich Spotrebiteľ pri príslušnej Objednávke zaplatil ), ktorú Objednávateľ uhradil za Tovar, ktorý je predmetom vrátenia.
 4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za účinné, ak Spotrebiteľ doručil v lehote podľa bodu 6 Článku VI. Týchto VOP na adresu Predávajúceho, v stave, v akom ich prevzal. V prípade, ak Predávajúci vyhodnotí odstúpenie od Kúpnej zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať Spotrebiteľa a vrátiť mu liek alebo zdravotnícku pomôcku.

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy pri ostatnom sortimente

 1. Súhlasom Spotrebiteľa so VOP, ktorý je podmienkou k vzniku Objednávky a uzavretiu Kúpnej zmluvy Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol v zmysle týchto VOP Predávajúcim riadne a včas poučený o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou a ním zakúpený tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania je oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dô­vodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmlu­vy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
  1. uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmot­nom nosiči;
  2. kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmlu­vy, predmetom ktorej je pre­daj tovaru;
  3. kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol doda­ný ako posledný, ak sa tovary objednané v jed­nej objednávke dodávajú oddelene.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením nasledovnými spôsobmi:
  1. Písomne v listinnej podobe;
  2. Prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol doručený s potvrdením objednávky na e-mailovú adresu a taktiež je prílohou tohto VOP a bol doručený Predávajúcemu na e-mailovú adresu: eshop@farmaceutici.sk.
 4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 5. Spotrebiteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať kompletný tovar v originálnom obale späť na adresu sídla Predávajúceho.
 6. Po odstúpení od zmluvy budú Spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhra­dil v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane ná­kla­dov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Ich úhra­da bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Spotrebiteľ použil pri platbe, ak Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 7. Platba za tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručenívráteného tovaru späť na adresu predávajúceho a to najneskôr do 14 dníalebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Spotrebiteľ zašle tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uply­nutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru zná­ša Spotrebiteľ.
 8. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na ziste­nie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 9. Ak Spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Predá­vajú­cemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
 10. Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené plnenia:
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s vý­slovným súhlasom Spotrebiteľa a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ov­plyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných po­žia­daviek spot­rebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spot­rebiteľa;
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhod­né vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dô­vodov a ktorého ochra­nný obal bol po dodaní porušený;
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
  7. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobra­zových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

Článok VII.

Zodpovednosť za vady, záruka a uplatnenie reklamácie, sťažností a podnetov

 1. Predávajúci zodpovedá:
  1. za to, že objednaný Tovar je bez vád, má požadovanú prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť,
  2. za to, že Tovar v čase prevzatia Spotrebiteľom má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali a že vec nemá právne vady
  3. za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim.
 2. Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebovaním. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.
 3. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby Tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.
 4. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Spotrebiteľom.
 6. Ak o to Spotrebiteľ požiada, vystaví mu Predávajúci záručný list k zakúpenému Tovaru. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 7. Kupujúci môže uplatniť práva zo zodpovednosti Predávajúceho spôsobom uvedeným v Reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

Článok VIII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade, že si Spotrebiteľ objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od Kúpnej mluvy a zároveň od prepravnej spoločnosti neprevzal tento tovar alebo po výzve Predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej Objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok IX.
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)
Alternatívne riešenie sporov

 1. Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je dostupné na webovej stránke Internetového obchodu a je súčasťou potvrdení o Objednávke odoslaným na e-mailovú schránku uvedenou Spotrebiteľom.
 2. Ak nie jeSpotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na predá­vajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresueshop@farmaceutici.sk. Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku Spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alterna­tívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o ARS.
 3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.
 4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alterna­tívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Článok X.

Ochrana osobných údajov

 1. Spotrebiteľ vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie Objednávky.
 2. Predávajúci prehlasuje, že neposkytuje osobné údaje Spotrebiteľa tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, ktorá Tovar doručuje, do účtovnej evidencie a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto VOP.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 4. Spotrebiteľ má právo kedykoľvek bezplatne požiadať Predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:
  1. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  2. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  3. zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
  4. zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a dopl­není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  5. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 30. marca 2020.