1. Reklamovať je možné len Tovar, ktorý bol zakúpený len u Predávajúceho a ktorý je vlastníctvom Spotrebiteľa.
 2. Na všetok ponúkaný Tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia Tovaru od prepravnej spoločnosti.
 4. Spotrebiteľ je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu u Predávajúceho, a to hneď po zistení závady na Tovare.
 5. Spotrebiteľ môže uplatniť práva zo zodpovednosti u Predávajúceho nasledovne:
  1. Prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý Spotrebiteľ vyplní na webovej stránke Predávajúceho, pomocou automatickej možnosti vygenerovania reklamácie, ktorú nájde v prehľade objednávok vo svojom konte a následne tovar zašle na adresu sídla Predávajúceho spolu s reklamovaným Tovarom a dokladom o kúpe Tovaru prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný Kupujúcim prostredníctvom dobierky;
  2. elektronicky prostredníctvom reklamačného formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 týchto VOP a je taktiež obsahom e-mailového potvrdenia objednávky.
 6. Spotrebiteľ je zároveň povinný bezodkladne predložiť reklamovaný Tovar a doklad o kúpe Tovaru Predávajúcemu prostredníctvom poštovej zásielky na adresu sídla Predávajúceho.
 7. Pre spárovanie reklamovaného Tovaru s uplatnenou reklamáciou oznámi Spotrebiteľ Predávajúcemu pri predložení reklamovaného Tovaru svoje meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum uskutočnenia reklamácie prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je umiestnený na webovej stránke Internetového obchodu.
 8. Reklamácia Tovaru bude považovaná za uplatnenú až po splnení postupu uvedeného v tomto Reklamačnom poriadku.
 9. Práva Spotrebiteľa pri uplatňovaní reklamácie:
  1. Ak má Tovar vadu, ktorú možno odstrániť, Predávajúci ju bezplatne, riadne bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odstráni. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti Tovaru, len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady;
  2. Ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať;
  3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru;
  4. Pri Tovare, ktorý bol Spotrebiteľom zakúpený od Predávajúceho s označením vadný alebo použitý, nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením Tovaru. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 10. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 11. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
  1. k závade došlo mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným Spotrebiteľom;
  2. nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie;
  3. neoznámením zjavných vád pre prevzatí Tovaru;
  4. používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu Tovaru;
  5. zanedbaním starostlivosti a údržby o Tovar;
  6. používaním Tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 12. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie Tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním Tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 13. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučíSpotrebiteľa o jeho právach podľa VOP a na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 14. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
 15. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácievydať Spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa Spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V potvrdení Predávajúci uvedie kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. Predávajúci je rovnako povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenie reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle Predávajúci Spotrebiteľovi elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácii alebo v užívateľskom účte Spotrebiteľa alebo na poštovú adresu Spotrebiteľa.
 16. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Za odborné posúdenie sa považuje písomné vyjadrenie znalca, stanovisko vydané autorizovanou osobou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 17. Ak Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu Tovaru po 12 mesiacoch od kúpy Tovaru a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o reklamácii uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok ne odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Záručná doba počas vykonávania odborného posúdenia neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nie je oprávnený Predávajúci zamietnuť.
 18. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky Spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci.
 19. V prípade, ak bude reklamácia zo strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi poštovné.
 20. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného Tovaru, jeho výmenou alebo vrátením Kúpnej ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 21. Nepoškodenie Tovaru resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní Tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní Tovaru, nakoľko sa Tovar pri preprave môže poškodiť, odporúčame Kupujúcim rozbaliť Tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Podpisom Spotrebiteľ preukazuje, že obal a rovnako aj Tovar zabalený v obale sú v poriadku a nepoškodené.
 22. Tieto Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a Predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia Spotrebiteľa.

Osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na spôsob a vybavenie reklamácie v prípade internetového výdaja liekov a zdravotníckych pomôcok

 1. Na spôsob a vybavenie reklamácie lieku alebo zdravotníckej pomôcky sa vzťahujú nasledovné ustanovenia Reklamačného poriadku. Súhlas s obsahom Reklamačného poriadku Spotrebiteľvyjadrí zaškrtnutím políčka pred odoslaním riadne vyplnenej Objednávky Predávajúcemu. Predávajúci si vedie evidenciu zaznamenávania reklamácie liekov a zdravotníckych pomôcok. Zdravotnícku pomôcku možno vrátiť do siedmich dní odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:
  1. poškodenú zdravotnícku pomôcku;
  2. počet balení, ktorý sa nezhoduje s počtom objednaných;
  3. zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie;
  4. zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode;
  5. zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 2. Vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky, ak ide o liek alebo zdravotnícku pomôcku vrátenú Spotrebiteľov z dôvodov uvedených v odseku 1, vybaví Predávajúci výmenou vráteného lieku alebo vrátenej zdravotníckej pomôcky za Kúpnu cenu (a Súvisiace náklady, ak ich Spotrebiteľ zaplatil), ktorú Spotrebiteľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil Predávajúcemu vrátane nákladov spojených s úkonmi dopravnej spoločnosti. Predávajúci vracia sumu, ktorú Spotrebiteľ za vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku zaplatil výlučne prevodom na bankový účet Spotrebiteľa.
 3. Liek alebo zdravotnícku pomôcku možno vrátiť na účel reklamácie zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený Tovar a písomnej reklamácie o dôvodoch na sídlo Predávajúceho.
Na stiahnutie: Formulár pre odstúpenie od zmluvy